Zasady dokumentacji cen transferowych

0
600
Zasady dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z ustawą o CIT ceny transferowe są finansowym rezultatem warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, które mają wpływ na ostateczny wynik finansowy firmy oraz wskaźniki finansowe. Kalkulację, która służy ustaleniu ceny transferowej, należy odpowiednio udokumentować, aby dowieść, że jest ona zgodna z ustaleniami organów podatkowych. Jakie są podstawowe zasady tej dokumentacji?

Dokumentacja cen transferowych a formularz TPR

Formularz TPR to inaczej informacja o cenach transferowych, która zastąpiła sporządzane wcześniej formularze CIT-TP i PIT-TP. Należy złożyć TPR szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie później niż w wyznaczonym w ustawie terminie. Do formularza należy dołączyć oświadczenie o sporządzeniu cen transferowych. Formularz TPR sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej i złożyć ją może wyłącznie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ponieważ osoba ta musi opatrzyć formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowiązek sporządzania formularza TPR mają podmioty, których:

  • wartość transakcji towarowych i finansowych w roku obrotowym przekroczyła próg 10 milionów złotych,
  • wartość transakcji usługowych i pozostałych w roku obrotowym przekroczyła próg 2 milionów złotych,
  • podmioty zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Co powinien zawierać formularz TPR?

Formularz TPR stanowi przedłużenie i uszczegółowienie formularzy CIT-TP oraz PIT. Informacje w nim wykazane muszą odpowiadać danym uzyskanym w wyniku benchmarku, czyli analizy cen transferowych. TPR powinien on zawierać następujące informacje:

  • cel złożenia informacji oraz okres,
  • dane podmiotu oraz dane umożliwiające jego identyfikację,
  • wskaźniki rentowności podmiotu,
  • dane dotyczące podmiotów powiązanych i realizowanych z nimi transakcji kontrolowanych,
  • dane dotyczące metody weryfikowania cen transferowych.

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z dokumentacji cen transferowych

Prawo przewiduje sankcje za niezłożenie informacji lub oświadczenia o cenach transferowych, poświadczenia w nich informacji niezgodnych z prawdą lub niezłożenie ich w terminie. Wiele firm decyduje się więc na powierzenie dokumentacji cen transferowych doświadczonym biurom rachunkowym, takim jak m.in. Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej w Toruniu. Organ podatkowy może nałożyć na podmiot karę grzywny w wysokości nawet do 720 stawek dziennych. Może także nałożyć na podmiot zobowiązanie podatkowe w wysokości od 10 do 30% zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here